ASDEP BAŞVURULARI BAŞLADI..

ASDEP GÖREVLİSİ / DANIŞMA YÖNLENDİRME ÖZEL HİZMET PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI

 

4734 Sayılı Kanununun Ek 8. Maddesi ve “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygun görüş alınması, görevlilerin sorumlulukları ile yaptırımlar hakkında yönetmeliğin 5.maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 16 Danışma Yönlendirme / ASDEP görevlisi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
 

 1. Türk vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 1. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6.Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,
 1. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 2. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en azlisans düzeyinde mezun olan,
 1. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarmda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türündenen az 60 (altmış) puan alan,(Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
 2. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

BAŞVURU SIRASINA İSTENİLECEK BELGELER:
 
 1. Adresli tek nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi(aslı ile birlikte)
 3. Adli sicil belgesi(E-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Diploma Fotokopisi(Diplomanın aslı ile birlikte) ve E-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi
 5. Askerlik Durum Belgesi
 6. KPSS sonuç belgesi(2015 veya 2016 yılına ait)
 7. Üç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
 8. CV (kısa öz geçmiş)
 9. İş-Kur’dan alınmış iş arayan kayıt belgesi (Halen herhangi bir kurumda çalışanlar İş- Kur’da bu belgeyi alabilirler)
 10. Başvuru Formu(Sivas ASP web sayfasından temin edilebilir.)


BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurular 05/04/2017 tarihinde başlayacak, 12/04/2017 mesai bitimi olan saat 17:00’da sona erecektir. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo, e-mail vb. yollarla ikinci-üçüncü şahıslar tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

SİVAS SOSYAL HİZMET MERKEZİ
Kepenek Cad. Mehmet Ali Hamamı Yanı Mavi Köşe Apt. Zemin Kat-SİVAS
Bilgi : 0346 225 00 61

AÇIKLAMA:

Başvuru süresi sona erdikten sonra, tüm şartları taşıyan adaylardan ilk 80 aday mülakata hak kazanacaktır. Mülakat 16 asil personel belirlenecek olup, asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması ve benzeri durumlar göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının %50 sine kadar yedek liste hazırlanacaktır.

 

ASDEP BAŞVURU FORMU

 


Sonraki Sayfa: 2015 YILI BELEDİYELERDEN İSTENEN 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERE AİT VERİLER

Önceki Sayfa : 2. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP ) Personeli Mülakat Listesi